Välkommen till Trädgårdshistoriska Föreningen


   

Medlemmarna kallas till årsmöte med Trädgårdshistoriska Föreningen
Onsdagen den 8 maj klockan 18.00 

Anmäl dig gärna innan så vi kan bjuda på kvällsfika.
Anmälan till Jörgen Bergstrand 0707-40 16 93 jorgen.bergstrand@gmail.com
Föredragshållare: Sven Pettersson som berättar om sin tid i näringen och om olika odlingssystem, certifieringar m.m.
PLATS: SydGrönt, Knut Påls väg 11, Långeberga, Helsingborg
DAGORDNING
1. Årsmötet öppnas
2. Godkännande av dagordning
3. Val av ordförande att leda årsmötet och val av sekreterare
4. Val av 2 justeringsmän
5. Godkännande av kallelse
6. Verksamhetsberättelse för 2018
7. Resultat- och balansräkning för 2018
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Stadgefråga förslag till ny lydelse: “Styrelsen skall bestå av ordförande jämte sju ordinarie ledamöter. Årsmötet väljer ordförande vars mandattid är ett år, övriga ledamöter väljs på två år.
11. Val (Som en konsekvens av föregående punkt kan det bli att bara ordinarie väljs.)
A/ Val av ordförande för 1 år: Nuvarande: Jörgen Bergstrand
B/ Val av ledamöter 2 år: Avgående ord. ledamöter:
Isabell Bergstrand, John Kristoffersson
Kvarstående ord. Ledamöter
Nils-Åke Månsson, Annika Öhman
C/ Val av suppleanter 2 år: Avgående suppleanter: Ingemar Bengtsson, Stig Arne Molén
Kvarstående suppleant: Ingvar Kristiansson
D/ Val av valberedning 1 år: Nuvarande: Rolf Johansson som sammankallande, Karl-Johan Bergstrand och Sune Pettersson
E/ Val av revisorer 1 år: Britt Kristiansson, THF; Torsten Andersson, Nv Skånes distr. av GRO
12. Fastställande av årsavgift för 2020
13. Dokumentation
14. Fastställande av körersättning och arvode
15. Övriga frågor
16. Årsmötet avslutas
Helsingborg i mars 2019
TRÄDGÅRDSHISTORISKA FÖRENINGEN
StyrelsenAnmälningar och övrigt

Det är alltid bra om du/ni anmäler er till våra aktiviteter. Det hjälper planeringen. För anmälningar  eller frågor kring verksamheten kontakta ordförande för Trädgårdshistoriska föreningen: Jörgen Bergstrand 0707-401693 eller jorgen.bergstrand@gmail.com


Nu är det hög tid att betala årets medlemsavgifter om du inte redan har gjort det.

Vi behöver ditt stöd mer än någonsin.

Styrelsen arbetar med frågor som rör bland annat en ny lokal  för bevaring av skriftliga dokument och dokumentation av personer och verksamhet.

Villkoren  för medlemsavgifter gäller oförändrat:

Företag, föreningar och organisationer 750 kr/ år

Enskilda personer 150 kr / år ( Fler i hushållet kan följa med på föreningens aktiviteter)

Bankgiro: 5064-0739

Ange: Namn, Adress,  personnummer och epostadress för att utskicket rätt

Vi skickar ut minst två utskick om året, samt bjuder på fika vid våra aktiviteter så ert stöd lönar sig !
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 FÖR
TRÄDGÅRDSHISTORISKA FÖRENINGEN

STYRELSEN


Jörgen Bergstrand, Billeberga, ordförande
John Kristoffersson, Landskrona vice ordförande
Isabell Bergstrand, Ödåkra, kassör
Annika Öhman, Vinslöv, sekreterare
Nils-Åke Månsson, Påarp, ledamot
Ingemar Bengtsson, Viken, suppleant
Ingvar Kristiansson, Påarp, suppleant
Stig Arne Molén, Helsingborg, suppleant
Adjungerade: Catarina Andersson, Påarp och Rolf Johansson, Råå


VALBEREDNING:
Rolf Johansson, Råå, sammankallande; Karl-Johan Bergstrand, Landskrona och Sune Pettersson, Helsingborg


REVISORER
Föreningens räkenskaper har granskats av 2 revisorer: Torsten Andersson från Nordvästra Skånes distrikt av GRO och Britt Kristiansson från Trädgårdshistoriska Föreningen.


VERKSAMHET
Styrelsen har hållit 4 protokollförda sammanträden varav ett konstituerande möte.


MEDLEMMAR
Antalet medlemmar under året har varit 26 enskilda betalande medlemmar, 4 företagsmedlemmar och 7 ständiga medlemmar.


ÅRSMÖTE
Årsmötet hölls den 22 mars 2018 i SydGrönts lokal, på Långeberga, Helsingborg. Närvarande var 13 personer. Efter årsmötet hölls ett uppskattat föredrag av Karl-Johan Bergstrand, forskare vid SLU Alnarp.


STUDIEBESÖK OCH AKTIVITETER
Den 18 april arrangerades studiebesök hos Tomas och Maria Isberg på Sånnagården, Kvidinge. Här odlas mest gurka men också en del amplar och utplanteringsväxter. Besöket var uppskattat och 7 personer var närvarande.
Den 15 maj gjorde Trädgårdshistoriska föreningen studiebesök på Alnarp. Här visades den nya biotronen med en beskrivning om de olika tekniska systemen för klimatkontroll. Dessutom besöktes försöksväxthusen. Besöken var intressanta. Med vid besöket var 7 personer.
Den 2 oktober besökte föreningen Palmgrens krukväxter, Mörarp. Nils Palmgren tog emot och berättade intressant om åretruntproduktionen av prydnadsväxter. 18 personer var närvarande.


LOKALFRÅGAN
Föreningens tillhörigheter har under året varit magasinerade i ett låst förråd i Åstorp. Ett hyreskontrakt tecknades med Wällufsbygdens Hembygdsförening den 15 april 2017. Hembygdsföreningen har uppfört en ny byggnad där cirka 25 kvm på ovanvåningen är avsatt som föreningslokal för Trädgårdshistoriska föreningen. Styrelsemötet den 6 augusti var det första styrelsemötet som hölls i föreningens lokal i Välluv.


DOKUMENTATION Punkten dokumentation har funnits med på styrelsen dagordning under året. Rent praktiskt har det inte blivit så mycket mer än planering av kommande verksamhet.


EKONOMI
Se separat redogörelse.


FÖRENINGENS HEMSIDA
Välkommen att besöka Trädgårdshistoriska Föreningens hemsida: www.tradgardshistoriskaforeningen.se. Här kungörs offentligt kallelse till årsmöte med fler aktiviteter.


ÖVRIGT
Styrelsen tackar medlemmarna för givande samarbete under året.

Välluv i mars 2019
T

RÄDGÅRDSHISTORISKA FÖRENINGEN

Jörgen Bergstrand John Kristoffersson
Ordförande V. Ordförande

Isabell Bergstrand Annika Öhman Nils-Åke Månsson Kassör Sekreterare LedamotTrädgårdshistoriska föreningen hälsar nya och gamla medlemmar välkomna till vårens aktiviteter.
Onsdagen den 8 maj klockan 18.00 årsmöte med Trädgårdshistoriska föreningen på SydGrönt, Knut Påls väg 11. Föredragshållare är Sven Pettersson som berättar om sin tid i näringen och om olika odlingssystem, certifieringar m. m., se mer info i separat kallelse.

Onsdagen den 22 maj kl 15.00 studiebesök hos KE Pettersson Handelsträdgård med blommande krukväxter odlat av ett hundraårigt familjeföretag. Nuvarande ägare är Jeanette Jensen och Catrin Jensen Freij. Adress: KE Petterssons Handelsträdgård AB, Görarps Blomsterproduktion AB, Görarpsvägen 117 Helsingborg, www.gorarpsblomster.se.
Föreningen bjuder på fika!

Tisdagen den 11 juni kl 14.00 studiebesök i nya lokaler på Svenska Odlarlaget Ek. För. En ekonomisk förening med frukt- och grönsaksodlare från hela Sverige. Det blir rundvandring och besök på auktionen. De nybyggda lokalerna ligger strax norr om Mäster Gröns byggnad och adressen är Knut Påls väg 13A. www.odlarlaget.se.

Viktigt! För planeringen av arrangemangen behöver vi veta hur många som kommer. Är du medlem eller vill bli medlem är det ok att fler än en person kommer från samma hushåll. Anmäl dig senast två dagar innan till Jörgen Bergstrand, jorgen.bergstrand@gmail.com tel 0707-401693.

Copyright © All Rights Reserved 

Trädgårdshistoriska föreningen